‌اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/ammarlou/domains/ammarlou.ir/public_html/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32

اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان

‌اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان

1376.02.07 – – – 124

‌شماره: .55020ت17639ك

‌تاریخ: 1376.2.31

‌وزارت كشور

‌اكثریت وزرای عضو كمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1376.2.7 با توجه به اختیار تفویضی
هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.11317
مورخ 1375.10.23 وزارت كشور، در اجرای مواد (3) و (6)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری -‌مصوب 1362-
و به استناد ماده (13) قانون یاد شده موارد زیر را در استان گیلان تصویب نمودند:

‌الف- دهستان مریدان به مركزیت روستای مریدان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهای زیر مطابق نقشه
1.250000 پیوست در تابعیت بخش مركزی‌شهرستان لنگرود ایجاد و تأ‌سیس شود.

1- سلوش 2- دادقان سرا 3-‌مریدان 4-‌پرشكوه 5- كولاك محله 6- صفر سرا 7- سیاه كرگوابر 8-‌حاجی ‌سرا 9-
لیسه ‌رود 10- لشه 11-‌پروش بالا12-‌لیارج‌پره 13-‌لیارج ‌دمه 14-‌پروش پایین 15-‌كیاگاهان.

ب – بخش كومله به مركزیت شهر كومله متشكل از دهستانهای دریاسر و مریدان در تابعیت شهرستان لنگرود
ایجاد و تأ‌سیس شود.

ج – بخش خورگام به مركزیت روستای بره ‌سر متشكل از دهستانهای خورگام و دلفك در تابعیت شهرستان رودبار
ایجاد و تأسیس شود.

‌د – نام دهستان كومله تابع بخش اطاقور در شهرستان لنگرود به دهستان اطاقور تغییر یابد.

‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.2.24 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.

‌حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

  

نوشته شده توسط farabi در جمعه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۵:۳۷ ب.ظ

دیدگاه


4 + = 5