‌ایجاد و تشكیل تعداد 10 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در شهرستان رودبار تابعه استان گیلان

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/ammarlou/domains/ammarlou.ir/public_html/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32
Ammarlo+Roudbarmap2

ایجاد و تشكیل تعداد 10 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در شهرستان رودبار تابعه استان گیلان


1366.05.18 – .116862ت896 – 1366.10.19 – 1463

Ammarlo+Roudbarmap2

 

 

&‌تقسیمات كشوری و وظائف استانداران و فرمانداران

&‌وزارت كشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 66.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 1674.1.5.53 مورخ 65.12.19 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات كشوری مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی در
اجرای ماده 3 قانون مزوبر و تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی مذكور‌تصویب نمودند:

‌درشهرستان رودبار تابعه استان گیلان تعداد 10 دهستان شامل روستاها مزارع و مكانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با نقشه 1.250.000 ضمیمه كه‌ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشكیل گردد:


1- دهستان كلیشتر


——————————————————–

‌به مركزیت روستای كلیشتر مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – ترك‌نشین لوشان، 2 – بلستان، 3 – رستم‌خانی، 4 – جمال‌آباد، 5 – كوسه، 6 – حلاج، 7 – دربند خلخالی، 8 – قشلاق بابایی، 9 – هرزویل، 10 – هلوچال،11 – مرجان‌آباد، 12 – حلاوا، 13 – كلشمتر، 14 – طلا، 15 – سی‌سر علیشارود، 16 – سفیدرود، 17 – علی‌آباد، 18 – برند، 19 – نمك‌آوران، 20 -‌ساری‌چم، 21 – پاچنار، 22 – قره‌تیكان.

2 – دهستان دشتویل

——————————————————–

‌به مركزیت روستای دشتویل مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – دره دشت، 2 – تازه‌آباد، 3 – چلكاسر، 4 – گنبك، 5 – رمشی، 6 – حاجی‌ده، 7 – حاجی شیركیا، 8 – سیدان، 9 – رودخانه، 10 – چره، 11 – دفراز، 12 -‌استخرگاه، 13 – راجعون، 14 – پشتهان، 15 – دشتویل، 16 – فحشر، 17كلوس‌فروش، 18 – ولیجار، 19 – چله‌بر، 20 – پسین دره، 21 – پلنگ‌دره، 22 -‌چاك، 23 – زلارود، 24 – خاصه كول، 25 – لانه‌سرا، 26 – جیوه.

3 – دهستان رحمت‌آباد

——————————————————–

‌به مركزیت روستای توتكابن مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مكان به اسامی زیر:

1 – شهران، 2 – استخرجان، 3 – پنج خاله، 4 – بیجاریكی، 5 – لیسین، 6 – فتح كوه، 7 – خرشك، 8 – دیورش، 9 – شیركوه، 10 – توتكابن، 11 – ایلیات ابه،12 – گاوخس، 13 – كشكشان، 14 – رودآباد، 15 – سندس، 16 – دره محله،
17 – دیورود، 18 – اناركل، 19 – كیاباد، 20 – كلایه، 21 – گورتیم، 22 -‌فطلك، 23 – فیشم، 24 – نصفی، 25 – مطان‌بر، 26 – جازیم كل، 27 – كتله

4 – دهستان بلوكات

——————————————————–

‌به مركزیت روستای شهربیجار مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – آلوگن، 2 – سرفری رود، 3 – میان فری‌رود، 4 – گردپشته، 5 – حلیمه‌جان، 6 – رودسر، 7 – لیه‌سرا، 8 – گیلزارود، 9- دلهیده، 10 – كشالم، 11 – موش‌بیجار، 12 – انجیل‌بن، 13 – روناس‌بن، 14 – كندلات، 15 – برآگور، 16 – شهر
بیجار، 17 – كوكنه، 18 – میرزاگلبند، 19 – دلدیم بزرگ، 20 – لیافو، 21 – شیخ‌علی توسه.

5 – دهستان رستم‌آباد شمالی

——————————————————–

‌به مركزیت روستای اسكولك مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – هزارهزار، 2 – بیجارپشته، 3 – گسكرك، 4 – شریك محله، 5 – چوب‌تراش محله، 6 – اسكولك، 7 – دیزكوه، 8 – قلعه گل، 9 – توسه‌رود، 10 -‌دشت‌رود، 11 – خولك 12 هركیان، 12 – سیاه رودپشته، 13 – جورچشمه، 14 – توستان، 15 – كلاشم، 16 – چارمان، 17 – كهنه بن‌سرا، 18 – مازیان، 19 -‌پیرسرا، 20 – كلاپیرسرا، 21 – كوله‌كش، 22 – پادگان

6 – دهستان رستم‌آباد جنوبی

——————————————————–

‌به مركزیت روستای بازار رستم‌آباد مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – سالانسر، 2 – سایت مكروویو، 3 – رادار لوله نفت، 4 – پیری، 5 – سرشمام، 6 – شمام، 7 – چوبه، 8 – سیجدر، 9 – كوكر، 10 – بازار رستم‌آباد پایین، 11- بازار رستم‌آباد بالا، 12 – پشته، 13 – كلورز، 14 – جوبن، 15 – گنجه، 16 –
ییلاق دارستان، 17 – فیل‌ده، 18 – ییلاق لاكه، 19 – ییلاق دوگاهه، 20 – كتیبه،21 – كلاس

7 – دهستان پیركوه

——————————————————–

‌به مركزیت روستای پیركوه علیا مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – گرماور، 2 – چاك‌رود، 3 – پیركوه سفلی، 4 – پیركوه علیا، 5 – كلاك، 6 – چمچال، 7 – بن‌زمین، 8 – چیسه، 9 – پیش‌گلی جان پایین، 10 – پیش‌گلی جان‌بالا، 11 – چاران، 12 – یرشلمان، 13 – وسمه‌جان، 14 – زنش، 15 – پی‌نود،
16 – زنش دره، 17 – زاكام، 18 – یسن، 19 – لوالی، 20 – گیلاركش، 21 -‌هفت‌بند، 22 – سرد سرشاهیجان، 23 – كارسنگ شاهیجان، 24 – لرده، 25 – آسیاب‌سر، 26 – لیه چاك، 27 – كمنی.

8 – دهستان جیرنده

——————————————————–

‌به مركزیت روستای جیرنده مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – داماش، 2 – دهسالان، 3 – آینه‌ور، 4 – میان‌كوشك، 5 – جیرنده، 6 – پاك‌ده، 7 – اسكایی بن، 8 – معدن سنگ‌رود، 9 – گودور، 10 – زكابر، 11 -‌دشت‌زر، 12 – زركان، 13 – كره‌رود، 14 – سنگ‌رود، 15 – سه كوره، 16 – كیاخال، 17 – دربند، 18 – گرمال بالا، 19 – بیورزین، 20 – یكتم، 21 – پاروبار.

9 – دهستان كلیشم

——————————————————–

‌به مركزیت روستای كلیشم مشتمل بر 9 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – كلیشم، 2 – نوده، 3 – انبوه، 4 – لایه، 5 – كوده لات، 6 – دكاسر، 7 – ناوه، 8 – ویه، 9 – خریو.

10 – دهستان خورگام

——————————————————–

‌به مركزیت روستای بره‌سر مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مكان به شرح زیر:

1 – كیاش، 2 – لیاول علیا، 3 – لیاول سفلی، 4 – جلال‌ده، 5 – شیركوه، 6 – ولیشیان، 7 – چمبل، 8 – حشمت‌آباد، 9 – برارود، 10 – سرمل، 11 – گردوپشته،12 – طالكوه، 13 – پستانكوه، 14 – ماشیمان، 15 – سوسف، 16 – بره‌سر،17 – تیه، 18 – پشت‌كلاه، 19 – آسیابرك، 20 – كوه‌پل، 21 – چمیش، 22 -‌سیسبن، 23 – كلنگ‌كش، 24 – شاه شهیدان، 25 – اسپهیدان، 26 – نوده، 27 – ناش، 28 – استخركوه، 29 – سنگ‌سرك، 30 – مگس‌خانی، 31 – كرفچال،32 – چراكوه، 33 – گرزنه چاك، 34 – قوشه‌لانه، 35 – چلوانرا، 36 – سرپستانك، 37 – دنبالده، 38 – كش، 39 – صیقلكده، 40 – دوسالده، 41 – ناوه، 42 -‌سیاه دشت بن، 43 – چیچال، 44 – نورالعرش.

‌تبصره 1 – هر گونه روستا، مزرعه و مكان كه قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و كروكی‌های رمبوطه منظور نشده‌مادامی كه دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.

‌تبصره 2 – وزارت كشور مظوف است امكانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.

‌تبصره 3 – با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مكان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج د رنقشه كروكی‌ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

  

نوشته شده توسط farabi در جمعه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۵:۲۹ ب.ظ

دیدگاه


3 + 5 =