زمانی بخش عمارلو شامل دهستان جیرنده،کلیشم و خورگام بود.

تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان گیلان به مرکزیت شهر رشت

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/ammarlou/domains/ammarlou.ir/public_html/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32
Ammarlo+Roudbarmap2

Ammarlo+Roudbarmap2

ج: بخش عمارلو به مرکزیت روستای جیرنده شامل دهستانهای:
1 – جیرنده، 2 – کلیشم، 3 – خورگام
تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان گیلان به مرکزیت شهر رشت
1369.06.21 – .82846ت135ک – 1369.07.14 – 828
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور

تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری
استان گیلان به مرکزیت شهر رشت
1369.06.21 – .82846ت135ک – 1369.07.14 – 828
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ )، بنا به اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای کلی مراحل ایجاد و تشکیل 1368.10.24دهستانهای و ارتقاء سطح و تأسیس بخش‌ها و‌شهرستانهای جدید با تعیین محدوده و مرکزیت آنها در سطح کشور (‌موضوع نامه شماره 3233.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت کشور)، دراجرای ماده(12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد ماده (13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات‌کشوری استان گیلان به مرکزیت شهر رشت را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 – شهرستان رشت به مرکزیت شهر رشت مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر رشت شامل دهستانهای:
1 – لاکان، 2 – پسیخان، 3 – پیربازار، 4 – حومه
ب: بخش خمام به مرکزیت شهر خمام شامل دهستانهای:
1 – چوکام، 2 – کته سرخمام، 3 – چاپارخانه، 4 – نوشهر خشک‌بیجار، 5 – حاجی‌بکنده
خشکبیجار و شهر خشک‌بیجار
ج: بخش سنگر به مرکزیت شهر سنگر شامل دهستانهای:
1 – سنگر، 2 – سراوان، 3 – اسلام‌آباد.
‌د: بخش کوچصفهان به مرکزیت شهر کوچصفهان شامل دهستانهای:
1 – بلسبنه، 2 – لولمان، 3 – کنارسر.
ه: بخش لشت نشاء به مرکزیت شهر لشت نشاء شامل دهستانهای:
1 – کفشه لشت نشاء، 2 – جیره‌نده لشت‌نشاء، 3 – علی‌آباد زیباکنار.
2 – شهرستان آستارا به مرکزیت شهر آستارا مشتمل بر بخش:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر آستارا شامل دهستانهای:
1 – خیران، 2 – اوندویل، 3 – ویرمونی.
3 – شهرستان آستانه اشرفینه به مرکزیت شهر آستانه اشرفیه مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر آستانه اشرفیه شامل دهستانهای:
1 – گورکا، 2 – کیسم، 3 – دهشال.
ب: بخش کیاهشر به مرکزیت شهر کیاشهر شامل دهستانهای:
1 – دهکاه، 2 – کیاشهر.
4 – شهرستان بندر انزلی به مرکزیت شهر بندر انزلی مشتمل بر بخش:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر بندر انزلی شامل دهستانهای:
1 – چهارفریضه، 2 – لیچارگی حسن‌رود
5 – شهرستان رودسر به مرکزیت شهر رودسر مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر رودسر شامل دهستانهای:
1 – چینی‌جان، 2 – رضامحله، 3 – اوشیان و سیاهکلرود.
‌و شهرستان ؟؟ – چابکسر – واجارگاه
ب: بخش املش به مرکزیت شهر املش شامل دهستانهای:
1 – املش شمالی، 2 – املش جنوبی، 3 – سمام
ج: بخش رحیم‌آباد به مرکزیت شهر رحیم‌آباد شامل دهستانهای:
1 – شوئیل، 2 – اسکور علیا و سیارستاق ییلاقی، 3 – رحیم‌آباد، 4 – اسکور سفلی
6 – شهرستان رودبار به مرکزیت شهر رودبار مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر رودبار شامل دهستانهای:
1 – رستم‌آباد جنوبی، 2 – کلشتر، 3 – رستم‌آباد شمالی و شهرهای منجیل – لوشان.
ب: بخش رحمت‌آباد و بلوکات به مرکزیت روستای توتکابن شامل دهستانهای:
1 – بلوکات، 2 – دشتویل، 3 – رحمت‌آباد.
ج: بخش عمارلو به مرکزیت روستای جیرنده شامل دهستانهای:
1 – جیرنده، 2 – کلیشم، 3 – خورگام
7 – شهرستان صومع‌سرا به مرکزیت شهر صومعه‌سرا مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر صومعه‌سرا شامل دهستانهای:
1 – طاهر گوراب، 2 – ضیابر، 3 – گوراب زرمیخ، 4 – مرکیه، 5 – کسماء.
ب: بخش تولم به مرکزیت روستای مرحقل شامل دهستانهای:
1 – تولم، 2 – هنده خاله
8 – شهرستان طوالش به مرکزیت شهر هشتپر مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر هشتپر شامل دهستانهای:
1 – ساحلی جوکندان، 2 – کرکان رود، 3 – اسالم، 4 – طولارود، 5 – کوهستانی طالش، 6
– لیسار
ب: بخش رضوانشهر به مرکزیت شهر رضوانشهر شامل دهستانهای:
1 – گیل دولاب، 2 – دیناچال، 3 – خشوابر، 4 – ییلاقی ارده و شهر پره‌سر.
ج: بخش ماسال شاندرمن به مرکزیت شهر ماسال شامل دهستانهای:
1 – ماسال، 2 – شاندرمن.
9 – شهرستان فومن به مرکزیت شهر فومن مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر فومن شامل دهستانهای:
1 – گشت، 2 – آلیان، 3 – گوراب پس، 4 – ملاسرا، 5 – لولمان، 6 – رودپیش، 7 – سردار
جنگل و شهر ماسوله.
ب: بخش شفت به مرکزیت شهر شفت شامل دهستانهای:
1 – چوبر، 2 – جیرده، 3 – احمد سرگوراب.
10 – شهرستان لاهیجان به مرکزیت شهر لاهیجان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر لاهیجان شالم دهستانهای:
1 – آشندان، 2 – بازکیاگوراب، 3 – لفمجان، 4 – رودبنه، 5 – لیالستان، 6 – شیر
جوپشت، 7 – لیل.
ب: بخش سیاهکل به مرکزیت شهر سیاهکل شامل دهستانهای:
1 – توتکی، 2 – خرارود، 3 – مالفجان، 4 – دیلمان، 5 – پیرکوه.
11 – شهرستان لنگرود به مرکزیت شهر لنگرود مشتمل بر بخش:
– بخش مرکزی به مرکزیت شهر لنگرود شامل دهستانهای:
1 – چاف، 2 – کومله، 3 – لات لیل، 4 – کل سفید، 5 – دریاسر، 6 – دیوشل. و شهر
کومله.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.7.6 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

  

نوشته شده توسط farabi در شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴:۴۵ ب.ظ

دیدگاه


+ 1 = 4